Program

Program Terapeutyczny Ośrodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego MONAR w Wyszkowie
Program „Wzajemnie Potrzebni”

Credo

Jesteśmy tu po to, by wzajemnie sobie pomagać w rozwoju i zdobywaniu świadomości oraz po to by zaufać sobie, byśmy i my mogli zaufać innym.
Wzajemnie siebie wspieramy, jesteśmy odpowiedzialni za własne czyny, ale i za czyny bliźnich.
Wzajemnie potrzebni, uczymy się dawać i przyjmować.
Wzajemnie silni - razem zmieniamy siebie tak, by już nigdy nie upaść… razem mamy siłę, by tego dokonać.

Leczenie stacjonarne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Do ośrodka przyjmowani są osoby pełnoletnie, mężczyźni i kobiety (także matki z dziećmi).
Program terapii trwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach) Liczba miejsc w ośrodku - 29.
Podstawa rozpoczęcia procedury przyjęciowej jest skierowanie z poradni uzależnień lub oddziału detoksykacji z odpowiednim rozpoznaniem wg. ICD ( od F11 do F19 ), w tym uzależnienie mieszane (alkohol i inne substancje psychoaktywne), a także lekowe. Zgłoszenia do terapii przyjmowane są telefonicznie i wpisywane do książki osób oczekujących na przyjęcie.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

  • Po zakończeniu terapii podstawowej istnieje możliwość zamieszkania w hostelu na okres 6 miesięcy – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu z przyczyn terapeutycznych, socjalnych , prawnych.
  • Po zakończeniu leczenia podopieczni mogą korzystać z tzw. opieki postresocjalizacyjnej dotyczącej osób, których sprawy formalno administracyjne, sądowe i zdrowotne nie zostały uregulowane w trakcie pobytu terapeutycznego.
  • Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia obojga płci z terenu całego kraju.
  • Przyjmowane są osoby uzależnione od wszystkich substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, jeśli jest on jedną z substancji używanych zastępczo lub razem z innymi środkami chemicznymi.
  • Ośrodek prowadzony jest metodą Społeczności Terapeutycznej.
  • Placówka działa w oparciu o uniwersalny system wartości – wyznawana religia lub jej brak nie wpływa na decyzję o przyjęciu do Ośrodka.
  • Rekrutacja uczestników programu Ośrodka dokonywana jest na podstawie zgłoszeń telefonicznych z poradni, punktów konsultacyjnych, oddziałów detoksykacyjnych w oparciu o dane uzyskane w standaryzowanej rozmowie wstępnej. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmowana jest przez terapeutę.