Etapy pobytu

Etapy pobytu

 1. Okres wstępny sprawdzania motywacji (obserwator) trwający 7 dni. Pacjent na tym etapie otrzymuje swojego opiekuna, który pomaga, wspiera i prowadzi go aż do etapu domownika. Podopieczny ma za zadanie poprzez zapoznanie się z zasadami i przestrzeganie regulaminu oraz zaangażowanie w życie ośrodka udowodnić swoją chęć kontynuacji terapii odwykowej. Etap ten kończy się rozmową „przyjęciową” na społeczności. Po uzyskaniu akceptacji społeczności podopieczny kontynuuje terapię w tzw. Nowicjacie.
 2. NOWICJAT
  Okres pogłębiania motywacji do leczenia i rozbrajania mechanizmów obronnych uzależnienia. W okresie tym obowiązuje podopiecznego ograniczenie kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym także z rodziną oraz praw i przywilejów charakterystycznych dla dalszych etapów terapii. Istotnymi obszarami aktywności na tym etapie jest wyrabianie właściwego stosunku do pracy, nabywanie lub wzmacnianie nawyków estetycznych (czystość), kształtowanie postawy pokory wobec siły własnego nałogu oraz nabycie podstawowej wiedzy o mechanizmach uzależnienia poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Na tym etapie podopieczny ma możliwość aktywnego uczestnictwa w społeczność poprzez uzyskanie prawa do głosowania.
  Etap ten kończy się na wniosek pacjenta, na podstawie oceny społeczności, uzyskaniem statusu Domownika. Przeciętny czas trwania tego etapu wynosi 2 miesiąe. Jeśli pacjent w wyznaczonym czasie nie zrealizuje wyznaczonych zadań istnieje możliwość rozwiązania kontraktu (w przypadku całkowitego brak zaangażowania w terapię na podstawie oceny zespołu terapeutycznego za akceptacją społeczności).
 3. DOMOWNIK
  okres pełnienia funkcji podyktowanych różnymi rolami społecznymi na rzecz współpacjentów (gospodarz domu, kierownik pracy, szef kuchni, kierownika SOM itp.). Etap ten charakteryzuje się podwyższaniem poziomu odpowiedzialności oraz funkcjonowania w świecie zewnętrznym np. zarządzanie finansami Społeczności, prowadzenie kuchni, reprezentacja placówki na zewnątrz, opieka nad współpacjentami w trakcie wyjść indywidualnych i grupowych itp.. W okresie tym podopieczny uzyskuje prawo do przepustek, odwiedzin, indywidualnych wyjść poza placówkę itp.. Na tym etapie uczestniczy także w warsztacie więzi rodzinnych i warsztacie konstruktywnych zachowań. Etap ten trwa do 9 miesiąca pobytu, po uzyskaniu zgody społeczności podopieczny ponownie traci przywileje i zostaje wyłączony z pełnienia funkcji w Zarządzie Społeczności, w celu rekapitulacji dotychczasowych osiągnięć, odbywa:
  tzw. nowicjat monarowski trwający 2 tygodnie. Podlega oddziaływaniu współpacjentów młodszych stażem, a pełniących funkcje nadrzędne. Po otrzymaniu pozytywnej oceny społeczności i przedstawieniu planu monarowca zmienia status.
 4. MONAROWIEC
  Ostatni etap terapii podstawowej, który charakteryzuje się całkowitą indywidualizacją podejścia. Pacjent zmierza do usamodzielnienia się poprzez uporządkowanie sytuacji rodzinnej, socjalnej, zawodowej i prawnej czyli szeroko pojęte przygotowanie się do życia poza ośrodkiem, kontynuowanie pracy nad sobą (udział w społeczność, planowany indywidualny plan terapii, grupy terapeutyczne), określenie planów na przyszłość, planowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań, rozwój własny poprzez rozpoczęcie lub kontynuację nauki szkolnej, kursów i szkoleń zawodowych, nawiązywanie nowych znajomości niezwiązanych z Ośrodkiem oraz zaangażowanie w różne formy aktywności społecznej. Realizuje także program grupy zapobiegania nawrotom.
  Pacjent na tym etapie ma możliwość omawiania trudności i problemów codziennego funkcjonowania w kontakcie indywidualnym z terapeutami lub w grupie wsparcia złożonej z pacjentów będących na tym samym etapie. Kadra i społeczność ma możliwość interweniowania w sytuacji kryzysowej np. wyraźnych objawów nawrotu.
  Czas trwania tego etapu to dwa miesiące. Po zakończeniu podstawowego programu terapii stacjonarnej i uzyskaniu statusu neofity pacjent opuszcza Ośrodek lub prosi o możliwość uzyskania miejsca w hostelu.
 5. OKRES READAPTACJI
  Trwa od 1 do 12 miesięcy. Podopieczny przebywa na terenie hostelu, kontynuując pracę zarobkową na zewnątrz i partycypując w kosztach pobytu (nabywanie umiejętności gospodarowania uzyskanymi środkami finansowymi). Pierwszy miesiąc pobytu jest nieodpłatny, pozostałe zaś podlegają odpłatności w wysokości uzgodnionej ze Społecznością w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. W trakcie pobytu w hotelu jego mieszkańcy mogą korzystać z wielu form wsparcia: warsztat przeciwdziałanie nawrotom, warsztat rozwoju osobistego, interwencje kryzysowe i socjalne.
 6. OPIEKA POST RESOCJALIZACYJNA
  Etap ten dotyczy osób, które z różnych przyczyn najczęściej formalno-prawnych winny pozostać pod nadzorem placówki. Nie ogranicza się długości jego trwania. Polega głównie na prowadzeniu z Sądami i innymi instytucjami korespondencji potwierdzającej wiarygodność uzyskanych przez podopiecznych zmian. Do obowiązków podopiecznych należy utrzymywanie kontaktu z Ośrodkiem także telefoniczne), informowanie o zmianach adresu i aktualnej sytuacji życiowej.