Przebieg terapii

Proces terapeutyczny w trakcie społeczności polega na wzajemnej konfrontacji myśli i postaw w grupie, umożliwia pacjentom dowiedzenia się czegoś o sobie i o innych ludziach oraz o relacjach międzyludzkich.
Umożliwia uzyskanie wglądu w siebie, stwarza warunki do emocjonalnego dojrzewania i przepracowania reakcji emocjonalnych. Zasadą jest, że każdy członek społeczności może wypowiedzieć swoje zdanie i nie jest za to krytykowany, na społeczności nie dochodzi do kłótni, ale do dyskusji. Wszelkie ważne sprawy, ustalenia, podejmowane są na społecznościach głównych decyzją większości jej członków i obowiązują wszystkich.

Praca merytoryczna w Ośrodku oparta jest na metodzie społeczności terapeutycznej, w której istotne jest budowanie wspólnoty opartej na określonych zasadach i regułach wypracowanych przez pacjentów i kadrę.

Członkami społeczności są wszyscy pacjenci Ośrodka oraz Kadra. Społeczność terapeutyczna stawia granice moralno-etyczne i formułuje oczekiwania do osobistego rozwoju; wymusza osobistą przemianę i rozwój metodami takimi jak pozytywne wzmocnienie, zawstydzenie, kara, stymulowanie rozwoju, dawanie dobrego przykładu modelowanie – def. Metodologiczna wg. De Leone.

Rozliczeniowa
Odbywa się w poniedziałki, na niej oczyszczamy się z naszych nieuczciwości.


Kontraktowa
Odbywa się we wtorki i służy omówieniu prac z planów terapii.


Planowa
Odbywa się w czwartki i na niej omawiamy wszystkie statusy, funkcję i podfunkcję.


Odczucia
Odbywa się w sobotę i na niej mówimy ''co u nas'.'


Interwencyjna
Można ją zwołać o każdej porze o ile uzna się to za konieczne.

Proces
terapeutyczny

Terapia indywidualna

Każdy pacjent pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego. Indywidualne sesje terapeutyczne i rozmowy pacjenta z terapeutą, pomagają w budowaniu relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, bliskości, a w konsekwencji zaufania. Pomocna jest w motywowaniu do wewnętrznej zmiany, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, doradztwa i pomocy w różnych sprawach życiowych. Terapeuta prowadzący najdalej po dwóch miesiącach pobytu pacjenta w ośrodku przygotowuje jego diagnozę, która po przedstawieniu i omówieniu z zespołem wyznacza indywidualny program terapii.

Zajęcia edukacyjne

Z zakresu komunikacji, mechanizmów uzależnienia, nawrotów, asertywności. Są to zajęcia w małych grupach (6-8 osobowych) których celem jest nauka rozwiązywania problemów i trudności emocjonalnych, uzyskania wglądu w siebie, odreagowanie napięć, rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, wyrażanie ich, dostrzeganie swoich mocnych stron, widzenia różnic i podobieństw między ludźmi, poznawanie reguł współżycia w grupie, uczenie się rozwiązywania konfliktów i nabywanie umiejętności współpracy.

Zajęcia warsztatowe

Warsztat więzi rodzinnych (realizowany na etapie domownika ) pozwala zgłębić relacje panujące w rodzinie i ich wpływ na nas samych, nasze postawy, wybory i decyzje życiowe, warsztat konstruktywnych zachowań (realizowany na etapie domownika) zawierający elementy pracy nad asertywnością, rozładowywaniem napięć, zastępowaniem agresji, uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i z kryzysowymi sytuacjami.

Terapia zajęciowa (ergoterapia)

Daje pacjentom możliwość wdrażania się do codziennych obowiązków, wyrabia umiejętność samoobsługi oraz świadczenia pracy na rzecz społeczności, pozwala uczyć się i utrwalać umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych, zwiększa samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych, podnosi poziom samodyscypliny i umiejętności organizacji pracy, pomaga tworzyć pozytywny obraz siebie,

Zajęcia sportowe, rekreacyjne,
obozy terapeutyczne

Rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez różne formy aktywności fizycznej, naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, opartego na zdrowej rywalizacji, integracji wokół wspólnego celu poprzez udział w grach zespołowych. W ośrodku mamy siłownie, z której każdy może skorzystać. W okresie letnim (wakcje) wyjeżdzamy np. na spływy kajakowe, bierze w tym udział całą społęczność.

Program wsparcia socjalnego
i readaptacji zawodowej

Polegający na pomocy w regulacji sytuacji socjalnej prawnej, zdrowotnej, rodzinnej i zawodowej. Umożliwienie podopiecznym korzystania z edukacji szkolnej (możliwość podjęcia nauki lub uzupełnienia wykształcenia), licznych kursów zawodowych i warsztatów umiejętności podnoszących kwalifikacje poprzez pozyskiwanie środków z EFS i współpracę z kluczowymi placówkami polityki społecznej i samorządowej.

Interdyscyplinarne podejście

Oparte na współpracy specjalistów z różnych dziedzin:psychiatria, psychologia, terapia uzależnień, socjologia, nauki społeczne i in. pozwalające zbudować zintegrowany system terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zoptymalizować efektywność ich pobytu w placówce.

Dbałość o standardy i wysoką
jakość usług

Podnoszenie kwalifikacji kadry, regularne zebrania kliniczne, na których omawiani są poszczególni pacjenci, ich diagnozy, problemy, postępy w terapii , podejmowane oddziaływania terapeutyczne, analizowane są także przyczyny rezygnacji z terapii oraz poprzez superwizję zespołu.

 

Praca z rodzinami

Poprzez spotkania, kontakty indywidualne rodzina-terapeuta podczas imprez okolicznościowych i umówionych wizyt, kontakt telefoniczny.